پرداخت وجوهات

  • نام و نام خانوادگی صاحب وجه را وارد کنید.
  • چنانچه نیاز به دریافت رسید معظم له را دارید ، نوشتن نشانی پستی ، نام ونام خانوادگی صاحب وجه الزامی است .