مبحث " خمس "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " اجتهاد و تقلید "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " حج "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " اطعمه و اشربه "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " زکاه فطره "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " مکاسب محرمه "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " الزکاه - اوصاف المستضعفین "

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

مبحث " صید و ذباحه"

فایل صوتی درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مد ظله العالی

دروس